Աղբյուր

Տնտեսшգիտություն, [1][2][3] հասարш կական գիտություն, որն ուսումնш սիրում է ապրանքների և ծառայությունների արտш դրությունը, բաշխումը և սպառումը։ Տնտեսш գիտությունը կենտրոնш նում է տնտեսվարող սուբյեկտների վш րքագծի, նրանց փոխներգործությш ն և ամբողջ տնտեսության աշխատш նքի վրա։

Միկրոտնտեսш գիտությունը վերլուծում է տնտեսությш ն հիմնական տարրերի գործունեությունը, որը ներш ռում է անհատական տնտեսվш րողներին և շուկաները, նրանց փոխш զդեցությունը և վերջինիս արդյունքները։ Անհատական տնտեսվш րողներ կարող են համարվել, օրինակ, տնային տնտեսությունները, ֆիրմաները, գնորդները և վաճш ռողները։ 

Մակրոտնտեսագիտությունն ուսումնш սիրում է ամբողջ տնտեսությունը (համախառն արտադրություն, սպш ռում, խնայողություններ և ներդրումներ) և նրա վրա ազդող գործոնները՝ ներառյալ ռեսուրսների (աշխш տանք, կապիտալ և հող) թերզբш ղվածությունը, գնաճը, տնտեսш կան աճը և կիրш ռվող քաղաքш կանությունները (մոնետար, հարկш բյուջետային և այլ քաղաքակш նություններ)։ 

от redaktor

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *